• 030 - 69 00 45 90

 • Секреты Игрового Автомата Crazy Monkey, Как Обмануть

  áõúрõты Ãâ€Ã‘€ÑƒÃ³Ã¸Ñ… Øóрþòых Ãòтþüðтþò

  ßþÿþûýÑùтõ Ñчõт, ø Ñüþöõтõ øóрðть ýð ôõýьóø, ðòтþüðтð øóрþòþóþ þÿøÑðýøõ monkey crazy. ÃËœ òÑõ öõ, úðú òыøóрðть ò Book of Ra, Ã·Ã½Ã°Ñ Ñõúрõты? Ã’Ñõ øóры ø Ã¸Ã½Ñ„Ã¾Ñ€Ã¼Ã°Ñ†Ã¸Ñ Ã´ÃȄ ÿþûь÷þòðтõûõù уôþñýþ рðÑÿþûþöõýы ò Ñÿõцøðûьýых рð÷ôõûðх, þÿøÑðýøõ øóрþòþóþ ðòтþüðтð crazy monkey. Øтðú, Ñðü ÿþ Ñõñõ ðÿÿðрðт Þñõ÷ьÑýúø òыÿþûýõý ò ûучшøх трðôøцøÑÑ…, ÿþ úþтþрыõ Ñþ÷ôðòðûøÑÑŒ øóрþòыõ ðòтþüðты øóрðть ñõÑÿûðтýþ ø ñõ÷ рõóøÑтрðцøø. âут òðü ôþÑтуÿõý úûðÑÑøчõÑúøù òðрøðýт Ñ Ã¿Ñтью ñðрðñðýðüø, ýð úþтþрых ø рð÷üõÑтøûøÑÑŒ Ñрúøõ Ñøüòþûы þñõ÷ьÑý ø фруúтþò. Ãу ø ôÃȄ øóры òы Ñüþöõтõ òыñрðть ôþ ôõòÑтø ðúтøòýых ûøýøù.

  ÚрðÑÃ½Ã°Ñ Ã±Ã°Ã±Ã¾Ñ‡ÃºÃ° – øüõõт úþÑффøцøõýты þт 2 ôþ 10 ÷ð úþüñøýðцøю ýð øóрþòþü ÿþûõ ø÷ 3 – 5 þôøýðúþòых Ñøüòþûþò. crazy monkey þÿøÑðýøõ øóрþòþóþ ðòтþüðтð Ø÷þñрðöõýøõ üðÑúø, òыÑтуÃ¿Ã°Ñ Ã² рþûø ôøúþóþ Ñøüòþûð, чðÑтþ ÿþüþóðõт ôþÑтрðøòðть òыøóрышýыõ úþüñøýðцøø.

  ÃœðÑúð ÷ðüõýÑÑ‚ ûюñую ôруóую ÿøúтþóрðüüу ò úþüñøýðцøø, úрþüõ ñþýуÑýþù (þñõ÷ьÑýúð) ø Ñðüþù цõýýþù (ûþóþтøÿ Crazy Monkey). áðü òðùûô, ò ÑþþтòõтÑтòøø Ñ Ã¾Ã±Ñ‰Ã¸Ã¼Ã¸ ÿрðòøûðüø, Ñþ÷ôðõт ÑþñÑтòõýýыõ úþüñøýðцøø, òтþрыõ ÿþ ÑтþøüþÑтø. ÕÑûø öõ òÑõ òõрõòúø ñыûø уóðôðýы òõрýþ, ð Ã½Ã°ÃºÃ¾Ã²Ã°Ã»ÑŒÃ½Ñ Ñ‚Ã°Ãº ø þÑтðûðÑÑŒ «Ã²Ã¸Ñõть ò òþ÷ôухõ», øóрþúу ñуôõт ÿрõôûþöõýþ ÿþучðÑтòþòðть ò Ñуÿõр-ñþýуÑýþü рðуýôõ. ÃœðÑúð ò òøôõ ÷þûþтþóþ чõрõÿð òыÑтуÿðõт ôøúøü Ñøüòþûþü.

  Øüõýýþ ò Ñтþü ø ÑþÑтþøт Ñуть Ñюöõтð Ñтþù ôøýðüøчýþù ýõ÷ðтõùûøòþù øóры. Ã’ тþü, чтþ üðÑúð, ÑÃºÑ€Ñ‹Ã²Ã°ÑŽÑ‰Ã°Ñ Ã¸Ñтøýýыù þñûøú, ýð÷ýðчõýð ò Þñõ÷ьÑýúðх уýøòõрÑðûьýыü Ñøüòþûþü, õÑÑ‚ÑŒ ÑÃ²Ã¾Ñ Ã»Ã¾Ã³Ã¸ÃºÃ°.

  áôõûðû þñ÷þр úð÷ðýÑúþóþ þúõðýðрøуüð, ñõÑÿûðтýþ Ñúðчðть Ñõúрõт øóрþòþóþ ðòтþüðтð crazy monkey. Ã’ þфþрüûõýøø ûþóþтøÿð ñõÑÿûðтýþóþ Ñûþтð Úрõù÷ø Ãœðýúø ýð øóрþòþü ÿþûõ øÑÿþûь÷уютÑÑ Ñú÷þтøчõÑúøõ фруúты ø öøòþтýыõ. ßрþÑтþõ ø ÷ðñðòýþõ þфþрüûõýøõ þÑýþòýþù øóры ÿþôðрøт Ñрúøõ Ñüþцøø ø ýðÿþüøýðõт ðòтþüðт Lucky Haunter. Ûюñыõ úýþÿúø, úþтþрыõ ÿрþщõ øÑÿþûь÷þòðть ýð тõúущõü Ñтðÿõ øóры, ÿþôÑòõчøòðютÑÑ. ÕÑûø ò ñþýуÑýþü турõ ÿþòõ÷õт ôõрýуть òÑõ ýðтÑýутыõ úðýðты ÿõрõô ÿþûь÷þòðтõûõü þтúрыòðõтÑÑ Ñуÿõр ñþýуÑýыù тур, ò úþтþрþü óûðòýыù ÿрø÷ ÑúрыòðõтÑÑ Ã·Ã° þôýþù ø÷ ôòух тðñûøчõú. Ã¥þчõтÑÑ Ñ‚Ã°ÃºÃ¶Ãµ þñрðтøть òýøüðýøõ, чтþ òÑõ ñþýуÑýыõ рðуýôы тþûьúþ уòõûøчøòðют Ã±Ã°Ã»Ã°Ã½Ñ Ã¸Ã³Ñ€Ã¾ÃºÃ°, ýõ трõÃ񥟥 ýøúðúøх ÷ðтрðт, ð òþт Ñуüüð òыøóрышð ÷ðòøÑøт ýõÿþÑрõôÑтòõýýþ þт уôðчø øóрþúð.

  Ã’ úûðÑÑøчõÑúþù òõрÑøø ýð úþÑÑ‚Ñшúðх ýðрøÑþòðýы рð÷ýыõ øõрþóûøфы ø Ñûþöýыõ рøÑуýúø, ýþ тõÿõрь òы Ñüþöõтõ ýðÑûðôøтьÑÑ Ã¿Ñ€Ã¾Ñтыüø úðртøýúðüø, øóрþòþóþ crazy þÿøÑðýøõ monkey ðòтþüðтð. áøüуûÑтþр ýõÑõт ò Ñõñõ ÷ðрÑô ÿþ÷øтøòð ø ÿþôðрøт üþрõ ôрðùòð úðú ýþòøчúðü, тðú ø þÿытýыü óÑüñûõрðü, þÿøÑðýøõ ðòтþüðтð øóрþòþóþ crazy monkey. Ãâ€Ã°Ã»ÃµÃºÃ¾ ýõ òÑõ ÿрõôüõты üþöýþ ÑþõôøýÑÑ‚ÑŒ, ð ûøшь ýõúþтþрыõ, ðòтþüðтð crazy monkey øóрþòþóþ þÿøÑðýøõ. Øóрþòþù ðòтþüðт Crazy Fruits (ßþüøôþры) øóрðть þýûðùý, þÿøÑðýøõ øóрþòþóþ ðòтþüðтð crazy monkey. Þтôõûьýþ ýуöýþ рðÑÑúð÷ðть òðü ÿрþ тþ, чтþ ò øóрþòþü ðòтþüðтõ Úрõ÷ø Ãœðýúø ò úþтþрыù üþöõтõ øóрðть ñõÑÿûðтýþ, ñõ÷ рõóøÑтрðцøø, õÑÑ‚ÑŒ ø ôòõ ñþýуÑýыõ øóры. ßþûþòøýу òыòõû ø þтôðû öõýõ, чтþñ ÿþñðûþòðûð ÑõñÑ)) Ãâ€Ã‘€ÑƒÃ³ÑƒÑŽ ÿþûþòøýу þÑтðòøû, ýþ ôуüðю, ÿþùôу Ñýþòð øóрðть!

  àð÷рðñþтðýы ø ôþñðòûõýы ôþÿþûýøтõûьýыõ урþòýø, úþтþрыõ ýõ þтûøчðютÑÑ Ã¾Ñþñþù ÑûþöýþÑтью, ò Ñрðòýõýøø Ñþ Ñтðрыüø, þÿøÑðýøõ monkey https://banks-cazino.com/ øóрþòþóþ crazy ðòтþüðтð. Øóрþòыõ ðòтþüðты ò úð÷øýþ íûьôþрðôþ ø øх рð÷рðñþтчøúø, monkey øóрþòþóþ ðòтþüðтð þÿøÑðýøõ crazy.

  ÃŸÑ€Ã¾Ã²ÃµÃ´Ñ Ñ€Ã¸Ñú øóру ÿþÑûõ òыøóрышýþù úþüñøýðцøø úðöôыù øóрþú üþöõт уôòþøть òыøóрыш ò üþüõýтðûьýþü рõöøüõ ø ÿþûучøть уòõûøчõýøõ Ñòþõóþ øóрþòþóþ ñðûðýÑð. Ã’ þÿøÑыòðõüþü ýøöõ Ñûþтõ Crazy Monkey õÑÑ‚ÑŒ òÑõ ôÃȄ ÑÃ¾Ã·Ã´Ã°Ã½Ã¸Ñ уòûõúðтõûьýþù øóры, тут òы ýðùôõтõ ÿÑÑ‚ÑŒ Ñ€Ñôþò ñðрðñðýþò crazy monkey þÿøÑðýøõ øóрþòþóþ ðòтþüðтð ø ôõòÑÑ‚ÑŒ òыøóрышýых ûøýøù, цõûых ôòð ñþýуÑýых рðуýôð ø øóру ýð уôòþõýøõ. ÚûðÑÑøчõÑúþõ üõýю ÿþ÷òþûøт ôðöõ Ñðüþüу ýõøÑúушõýýþüу øóрþúу ñыÑтрþ рð÷þñрðтьÑÑ Ñ Ã½Ã°Ã²Ã¸Ã³Ã°Ñ†Ã¸ÃµÃ¹ ÿþ þýûðùý Ñûþту Úрõù÷ø Ãœðýúø, òõôь òÑõ úýþÿúø уÃ¿Ã°Ã²Ã»ÃµÃ½Ã¸Ñ Ã¿Ã¾Ã´Ã¿Ã¸Ñðýы ø ÑþþтòõтÑтòуют ýð÷òðýøÑü.

  þñ÷þр øóрþòþóþ ðòтþüðтð crazy monkey

  Ûõóчõ òÑõóþ Ñтþ Ñôõûðть òþ Ã²Ñ€ÃµÃ¼Ñ Ã±Ã¾Ã½ÑƒÑýþù øóры ýð òтþрþü Ñúрðýõ ø ÿрø рøÑú-øóрõ ýð уôòþõýøõ. ÃÅ¡Ã¾Ã¼Ã¿Ã°Ã½Ã¸Ñ Ã˜óрþÑþфт þñýþòøûð ûøýõùúу Ñòþøх úуûьтþòых Ñûþтþò ø òþт þý øóрþòþù ðòтþüðт Crazy Monkey 2. Øóрðть ò øóрþòþù ðòтþüðт Crazy Monkey Gambling thread ñõÑÿûðтýþ ø ñõ÷ рõóøÑтрðцøø ò þýûðùý úð÷øýþ. Øóрþòþù ðòтþüðт Crazy Monkey ÿþüþöõт òðü ÷ðрðñþтðть ôõýõó ò. Ã’Ñ‚Ã¾Ñ€Ã°Ñ чðÑÑ‚ÑŒ øóры Ñþхрðýøûð ÿрøÑтýþõ þфþрüûõýøõ, ø ôþñðòøûøÑÑŒ øýтõрõÑýыõ урþòýø, ðòтþüðтð monkey øóрþòþóþ crazy þÿøÑðýøõ.

  Þ ýðчðûõ ñþýуÑýþù øóры тðúöõ Ñþþñщðõт üу÷ыúðûьýþõ Ñþÿрþòþöôõýøõ, ð üðûõýьúøõ þñõ÷ьÑýúø øÑÿþûýÑÑ‚ ôÃȄ Ã²Ã°Ñ Ñòþù ÷ðôþрýыù ø òõÑõûыù тðýõц. Ã’ Ñûучðõ ÿþÑÃµÑ‰ÃµÃ½Ã¸Ñ Ã»ÑŽÃ±Ã¾Ã³Ã¾ úð÷øýþ, ÿрõôÑтðòûõýýых ýð ýðшõü Ñðùтõ, òðü ñуôõт þчõýь øýтõрõÑýþ, ðòтþüðтð üуÃȄö crazy Ñúðчðть øóрþòþóþ monkey þýûðùý. ßрþòðùôõры хðрðúтõрø÷уютÑÑ Ã²Ñ‹Ñþúþù þтôðчõù ø чõÑтýþÑтью рþ÷ыóрышõù, ðòтþüðтð üуÃȄö Ñúðчðть monkey þýûðùý øóрþòþóþ crazy. Ãâ€Ã¾Ñтуÿýð Ñþртøрþòúð øóр ÿþ рð÷ûøчýыü ÿрø÷ýðúðü, monkey Ñúðчðть ðòтþüðтð üуÃȄö øóрþòþóþ þýûðùý crazy. Þýø øüõют óþрð÷ôþ üõýьшøù ÿрþцõýт þтôðчø, ÿрøчõü, òûðôõûьцы üþóут òручýую ýðÑтрðøòðть õõ чõрõ÷ ðôüøýøÑтрðтþрÑúøõ ÿрðòð, þýûðùý øóрþòþóþ ðòтþüðтð crazy monkey üуÃȄö Ñúðчðть.

  áúðчðть áûþт âрøýøтø ÑõÑÿûðтýþ, Úðúøõ áðùты Úð÷øýþ

  ÒøртуÃ°Ã»ÑŒÃ½Ã°Ñ Ñ€ÃµÃ°Ã»ÑŒÃ½Ã¾ÑÑ‚ÑŒ ÿþ÷òþÃȄõт øü ÿþûучøть ýþòую ÿþрцøю уôþòþûьÑÑ‚Ã²Ã¸Ñ Ã¸ ÿþ÷òþûøть Ñõñõ ÿõрõòþÿûþтøтьÑÑ Ã² ÷ðüðýчøòыõ þñрð÷ы óõрþõò øóры, ðòтþüðтð Ñúðчðть Ñõúрõт ñõÑÿûðтýþ crazy monkey øóрþòþóþ. Øóрþòþù ðÿÿðрðт Alcatraz (ÃûьúðтрðÑ) þýûðùý, ðòтþüðтð Ñõúрõт monkey Ñúðчðть crazy øóрþòþóþ ñõÑÿûðтýþ. Üы ÿþтруôøûøÑÑŒ ýðô Ñþ÷ôðýøõü ôÃȄ Ã²Ã°Ñ Ã±Ã¾Ã»ÑŒÑˆÃ¾Ã¹ úþûûõúцøø øóрþòых ðòтþüðтþò þýûðùý-øóр ò хþрþшõü úðчõÑтòõ, Ñõúрõт monkey øóрþòþóþ Ñúðчðть ñõÑÿûðтýþ crazy ðòтþüðтð.

  , øóрðть ðòтþüðты þýûðùý øóрþòыõ фðрðþý ñõÑÿûðтýþ. Úþóôð òòþôøшь ò ÿþøÑúõ ýð÷òðýøõ Ñðùтð, чтþ тþûьúþ ýõ òыÑòõчøòðõтÑÑ! , øóрðть øóрþòыõ ðòтþüðты фðрðþý ñõÑÿûðтýþ þýûðùý. Ãœþöõт ÿþтрõñþòðтьÑÑ Ñ„Ã¾Ñ‚Ã¾ úðрты, Ñ ÃºÃ¾Ñ‚Ã¾Ñ€Ã¾Ã¹ ÿþÿþûýÑûÑÑ Ñчõт, øóрðть ðòтþüðты þýûðùý øóрþòыõ ñõÑÿûðтýþ фðрðþý. áûуöñð ÿþôôõрöúø ÿþûь÷þòðтõûõù úð÷øýþ Ã’уûúðý Ãâ€ÃµÃ»ÑŽÃºÑ, þýûðùý øóрþòыõ ðòтþüðты фðрðþý øóрðть ñõÑÿûðтýþ. Úð÷øýþ, õÑтõÑтòõýýþ, ÿрõôþÑтðòÃȄõт ñþûьшøýÑтòþ ýõÿõрõôðòðõüых þщущõýøù, øóрþòыõ ðòтþüðты þýûðùý фðрðþý øóрðть ñõÑÿûðтýþ. íüуûÑтþр øóрþòþóþ ðòтþüðтð Crazy Monkey – øóрðть þýûðùý ñõÑÿûðтýþ.

  Øóрþòþóþ Ãòтþüðтð Þñõ÷ьÑýúø

  • Ãòтþр Ñтøх Ñтрþú ýðчðû øóру Ñ Ñуüüы 500 руñûõù ø øóрðû òýðчðûõ ÿþ þôýþù ûøýøø.
  • Ã¥þтøтõ òõрьтõ, хþтøтõ ýõт, ýþ õÑûø ÷ýðть Ñõúрõты øóрþòых ðòтþüðтþò crazy monkey ø ôруóøх Ñûþтþò – øóрþýыõ úûуñы üþóут Ñтðть ôÃȄ Ã²Ã°Ñ Ã¸Ñтþчýøúþü ÿþÑтþÑýýых ôþхþôþò.
  • Ûõóчõ òÑõóþ Ñтþ Ñôõûðть òþ Ã²Ñ€ÃµÃ¼Ñ Ã±Ã¾Ã½ÑƒÑýþù øóры ýð òтþрþü Ñúрðýõ ø ÿрø рøÑú-øóрõ ýð уôòþõýøõ.
  • Ã—Ã½Ã°Ñ ÃºÑ€ÃµÃ¹Ã·Ã¸ üðýúø Ñõúрõты, ðòтþр Ñуüõû òыøóрðть ñþýуÑ, ø Ã¾Ã±Ñ‰Ã°Ñ Ñуüüð òыøóрышð ÑþÑтðòøûð 11 Ñ‚Ñ‹Ñ.
  • Øóрðть ò øóрþòþù ðòтþüðт Crazy Monkey ñõÑÿûðтýþ ø ñõ÷ рõóøÑтрðцøø ò þýûðùý úð÷øýþ.

  âðú, ÿþÑûõ ÷ðÑòûõýýþù ôøûõрþü úðрты øóрþú üþöõт ÷ðñрðть Ñтðòúу, õÑûø ýõ òøôøт шðýÑþò ýð уÑÿõх. Ãâ€ÃȄ Ã¿Ã¾Ã»ÑƒÑ‡ÃµÃ½Ã¸Ñ Ã¿Ñ€Ã°Ã²Ã° ýð ôþÿþûýøтõûьýую ÿрø÷þòую øóру ýуöýþ, чтþñы Ñ…Ã¾Ñ‚Ñ Ã±Ñ‹ трø þñõ÷ьÑýúø-Ñúðттõрð òыÿðûø ýð ûюñþü üõÑтõ þôýþòрõüõýýþ. Úðú øóрðть ò âõхðÑÑúøù Ã¥þûôõü ñõ÷ óþтþòых úþüñøýðцøù. Õõ цõûь – òыñрðть úðрту Ñрõôø чõтырõх ÷ðúрытых úðрт, ÃºÃ¾Ñ‚Ã¾Ñ€Ã°Ñ Ã¾ÃºÃ°Ã·Ã°Ã»Ã°ÑÑŒ ñы Ñтðршõ úðрты Playtech ôøûõрð. Ñûõúтрþýýþù ÿþчтõ , ð тðú öõ Ã’Ñ‹ üþöõтõ ýðÿøÑðть ýðü þýûðùý øûø чõрõ÷ фþрüу ýð Ñтрðýøцõ úþýтðúты. àðÑÑüþтрøü ôðýýыù Ñûþт Þñõ÷ьÑýúø ÿþôрþñýõõ, òõôь Ñтþ òÿþûýõ рõðûьýыù шÃ°Ã½Ñ Ã²Ñ‹Ã¸Ã³Ñ€Ã°Ñ‚ÑŒ úруÿýую Ñуüüу, òõÑõûþ ÿрþòõÑтø Ã²Ñ€ÃµÃ¼Ñ Ã² ôöуýóûÑÑ… ò ÿþøÑúðх рõðûьýых òыøóрышõù ø ÿþûучøть хþрþшую òыÿûðту. Þý þñõÑÿõчøòðõт õõ ñðýðýðüø, ð þýð ò þтòõт þôðрøòðõт õóþ ôõýьóðüø.

  þñ÷þр øóрþòþóþ ðòтþüðтð crazy monkey

  Ã¡Ñ‚Ã°Ñ‚ÑŒÑ ÃžÃ±Ã·Ã¾Ñ€ Øóрþòþóþ Ãòтþüðтð Crazy Monkey. Ãþòыõ Þýûðùý Úð÷øýþ. Crazy Monkey, Øûø «ÑуüðÑшÃµÃ´ÑˆÃ°Ñ ÃžÃ±ÃµÃ·ÑŒÑýúð»

  Ãœþöõт ÷ðüõýøть òÑõ òышÃ楟úð÷ðýýыõ ðтрøñуты ôÃȄ Ã¾Ã±Ñ€Ã°Ã·Ã¾Ã²Ã°Ã½Ã¸Ñ Ã²Ñ‹Ã¸Ã³Ñ€Ñ‹ÑˆÃ½Ã¾Ã¹ úþüñøýðцøø. Øüõõт úþÑффøцøõýты þт 100 ôþ 2000, õÑûø ýð Ñúрðýõ ÿþÑòøûþÑÑŒ þт 3 ôþ 5 тðúøх чõрõÿþò. Òтþрþù ø ÿþÑûõôýøù фруúт ò ôðýýþü ÑüуûÑтþрõ (ðýðýðÑ) ÿþôðрøт úþÑффøцøõýты þт 20 ôþ 200 ò тþü Ñûучðõ, õÑûø ýð øóрþòþü ÿþûõ ÿþÑòøûþÑÑŒ 3 – 5 ðýðýðÑþò þôýþòрõüõýýþ.

  Ãðчýøтõ ò øóрþòыõ ðòтþüðты Þñõ÷ьÑýúø øóрðть ñõÑÿûðтýþ. Øóрþòыõ ðòтþüðты Crazy Monkey – Ñтþ þýûðùý Ñûþт þ ÿрøúûючõýøÑÑ… þñõ÷ьÑýúø Ñ Ã¾Ñ€Ã¸Ã³Ã¸Ã½Ã°Ã»ÑŒÃ½Ã¾Ã¹ ñþýуÑýþù áüþтрøтõ úðчõÑтòõýýыõ òøôõþ þñ÷þры øóрþòых ðòтþüðтþò. Øóрðùтõ ò øóрþòþù ðòтþüðт Crazy Monkey ñõÑÿûðтýþ þýûðùý ýð Ñðùтõ øýтõрýõт úð÷øýþ 777vipclub.com. Òыñþр øóр þчõýь òðöõý ôÃȄ þтôыхð, Ñõúрõт crazy monkey ñõÑÿûðтýþ øóрþòþóþ Ñúðчðть ðòтþüðтð.

  ßþÿуûÑрýõùшøù Ñûþт-ðÿÿðрðт, ÿþô ýð÷òðýøõü Crazy Monkey 2 öôõт ÒðÑ. Ã—Ã°Ã¹Ã´Ñ Ãº ýðü ò óþÑтø, Ã’Ñ‹ ÿþûучøтõ ôþÑтуÿ úþ üýþóøü уòûõúðтõûьýыü ø. Ãð ÿþòõрýуòшõùÑÑ Ãº òðü ôþÑúõ ñуôõт ýðÿøÑðý «Win» øûø «Loss». Ø÷ òÑõóþ òышõÑúð÷ðýýþóþ üþöýþ Ñüõûþ Ñôõûðть òыòþô, чтþ ðòтþüðт Crazy Monkey ôõùÑтòøтõûьýþ уòûõúðтõûьýыù ø þчõýь øýтõрõÑýыù. àõцõÿт ýõ Ñõúрõтýыù, ýþ ÿþòтþрøть уÑÿõх ØóрþÑþфт ÿþúð чтþ ýø у þôýþóþ ÿþôрðöðтõÃȄ ýõ ÿþûучøûþÑÑŒ. Óûðòýыù ÿõрÑþýðö ðÿÿðрðтð, þñõ÷ьÑýð, ÿрø òыÿðôõýøø Ñ…Ã¾Ñ‚Ñ Ã±Ñ‹ трõх Ñøüòþûþò ÷ðÿуÑúðõт ñþýуÑýыù рðуýô.

  Ã¡Ñ‚Ã°Ã»ÑŒÃ½Ã°Ñ Ã½Ã°ÃºÃ¾Ã²Ã°Ã»ÑŒÃ½Ñ Ã¸Ã¼ÃµÃµÑ‚ úþÑффøцøõýты þт 10 ôþ 100, ø ÿþôðрøт òыøóрыш óõüñûõру ÷ð òыÿðôõýøõ þт 3 ôþ 5 ðтрøñутþò þôýþòрõüõýýþ.

  Ã¥þтøтõ òõрьтõ, хþтøтõ ýõт, ýþ õÑûø ÷ýðть Ñõúрõты øóрþòых ðòтþüðтþò crazy monkey ø ôруóøх Ñûþтþò – øóрþýыõ úûуñы üþóут Ñтðть ôÃȄ Ã²Ã°Ñ Ã¸Ñтþчýøúþü ÿþÑтþÑýýых ôþхþôþò. Ãòтþр ßþúõр Ñтøх Ñтрþú ýðчðû øóру Ñ Ñуüüы 500 руñûõù ø øóрðû òýðчðûõ ÿþ þôýþù ûøýøø. Ã—Ã½Ã°Ñ ÃºÑ€ÃµÃ¹Ã·Ã¸ üðýúø Ñõúрõты, ðòтþр Ñуüõû òыøóрðть ñþýуÑ, ø Ã¾Ã±Ñ‰Ã°Ñ Ñуüüð òыøóрышð ÑþÑтðòøûð 11 Ñ‚Ñ‹Ñ.